algemene voorwaarden passage

1. Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Overeenkomst de volgende betekenis:

Dienst(en) : overtochten, annulerings- en/of reisverzekeringen en iedere op grond van de Overeenkomst door Leverancier te verrichten of verrichte werkzaamheid alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die voor u bestemd zijn.

Formulier : elektronisch document waarin een nadere specificatie van de Dienst is opgenomen en/of waarmee de Dienst wordt geboekt of gereserveerd.

Leverancier : de natuurlijke of rechtspersoon of entiteit die de overtocht, hotelaccommodatie en/of reisverzekering levert en met wie de overeenkomst daartoe wordt gesloten.

Overeenkomst : deze voorwaarden en het Formulier en/of enige andere van toepassing verklaarde bepaling of uiting.

Baltico – BalticFerries VOF  : handelsnaam BalticFerries , Zeddamseweg 84, 7041 CT ‘s-Heerenberg, die de mogelijkheid biedt tot online boeking of reservering van overtochten, hotelaccommodatie en/of reisverzekeringen.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen u en Baltico - BalticFerries, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.

2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2.3 In geval van strijdigheid prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst die van deze voorwaarden.

3. Communicatie

3.1 Iedere communicatie tussen u en Baltico - BalticFerries kan elektronisch plaatsvinden behoudens voor zover in deze voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken. De door Baltico - BalticFerries opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens door u te leveren tegenbewijs.

3.2 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij u het tegendeel bewijst. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot uw e-mailbox, dan komt dit voor uw risico, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

4. Informatieplichten Baltico - BalticFerries

4.1 Baltico - BalticFerries draagt er zorg voor dat deze voorwaarden vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst aan u al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. U bent zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van deze voorwaarden en de Overeenkomst en voor de toegankelijkheid van uw opgeslagen kopie.

4.2 Onverminderd eventueel voor Baltico - BalticFerries bestaande wettelijke verplichtingen om de Overeenkomst en/of deze voorwaarden te bewaren, is Baltico - BalticFerries niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst en/of deze voorwaarden voor u toegankelijk te houden.

4.3 Baltico - BalticFerries committeert zich aan de Gedragscode van de ANVR.

4.4 Baltico - BalticFerries stelt via www.balticferries.nl onder meer de volgende informatie beschikbaar:

4.4.1 haar naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

4.4.2 de belangrijkste kenmerken van de Diensten;

4.4.3 de prijs met inbegrip van alle belastingen;

4.4.4 de wijze van aflevering en betaling;

4.4.5 de eventuele kosten van aflevering;

4.4.6 het adres waar u een klacht kan indienen.

4.5 Baltico - BalticFerries wijst er nadrukkelijk op dat u, als consument, ontbindings- en/of vernietigingsmogelijkheden toekomen indien Baltico - BalticFerries niet voldoet aan in de wet vermelde informatieplichten. Ieder eventueel specifiek ontbindings- en/of vernietigingsrecht van u, als consument, op grond van schending door Baltico - BalticFerries van informatieplichten dient te worden uitgeoefend binnen 14 (veertien) werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst, behoudens voor zover de wet een andere termijn voorschrijft.

5. Totstandkoming Overeenkomst

5.1 Uitingen van Baltico - BalticFerries op www.balticferries.nl met betrekking tot de Diensten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Diensten.

5.2 De Overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Baltico - BalticFerries van uw boeking of reservering. Bevestiging kan elektronisch (bijv. via www.balticferries.nl, per e-mail of middels SMS dan wel vergelijkbare technologieën) of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk (per fax of brief) plaatsvinden.

6. Prijzen en Betaling

6.1 U betaalt voor de Dienst(en) de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de door Baltico - BalticFerries aangegeven wijze, onverminderd het bepaalde in het vierde lid.

6.2 Prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen. De op www.balticferries.nl en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in de reserverings- of boekingsbevestiging is bindend. Indien de in de reserverings- of boekingsbevestiging vermelde prijs hoger is dan de op www.balticferries.nl vermelde prijs, mag u de Overeenkomst binnen 2 (twee) dagen na de totstandkoming daarvan te ontbinden.

6.3 U dient binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de factuur, doch uiterlijk 6 (zes) weken vóór vertrekdatum te betalen, tenzij door Baltico - BalticFerries een andere termijn is aangegeven. Per post verzonden facturen worden geacht te zijn ontvangen binnen 2 (twee) dagen na poststempel in de Benelux en binnen 5 (vijf) dagen na poststempel in andere landen, tenzij u het tegendeel bewijst.

7. Wijziging, annulering & -kosten

7.1 U, als consument, heeft het recht om gedurende 7 (zeven) dagen na ontvangst van de bevestiging van Baltico - BalticFerries van uw boeking of reservering om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden met inachtneming van de annuleringskosten. Uitgezonderd daarvan zijn boekingen met vertrekdatum binnen 6 (zes) weken na de boekingsdatum en boekingen volgens speciale actievoorwaarden waarbij de reissom per omgaande voldaan moet worden.

7.2 Indien u niet of niet-tijdig betaalt binnen de in artikel 6.3 gestelde termijnen, acht Baltico - BalticFerries zich vrij om zonder nadere aankondiging de gereserveerde en/of geboekte Dienst(en) te annuleren en de annuleringskosten van Leverancier bij u in rekening te brengen. Dit bedrag wordt verhoogd met € 35,- administratiekosten van Baltico - BalticFerries. Reserveringskosten zullen bij annulering niet terugbetaald worden.

7.3 Indien u de geboekte Dienst(en) wilt wijzigen of annuleren kan Leverancier wijzigings- en/of annuleringskosten in rekening brengen. Raadpleeg www.balticferries.nl voor een overzicht van die kosten. De annuleringskosten van Leverancier worden verhoogd met € 35,- administratiekosten van Baltico - BalticFerries.

8. Privacy

8.1 U wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacy verklaring van Baltico - BalticFerries (welke hier [ hyperlink naar Privacy Verklaring] (mede) toegankelijk is) en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door u opgegeven persoonsgegevens. In verband met de uitvoering van de Dienst(en) geeft Baltico - BalticFerries uw persoonsgegevens door aan Leverancier. Raadpleeg de privacy verklaring van Leverancier als u wilt weten hoe en voor welke doeleinden Leverancier uw persoonsgegevens verwerkt.

8.2 Baltico - BalticFerries verwerkt uw persoonsgegevens, met inbegrip van gegevens over uw activiteiten op de www.balticferries.nl, zoals bezochte pagina’s, de tijd die u op verschillende onderdelen van www.balticferries.nl doorbrengt, uw IP-adres en Diensten die u heeft besteld. Baltico - BalticFerries slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst, om de dienstverlening te verbeteren en informatie of aanbiedingen te verstrekken.

8.3 U mag de gegevens die Baltico - BalticFerries over u heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. U heeft het recht Baltico - BalticFerries te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van u te verwijderen of af te schermen. Baltico - BalticFerries zal op dit verzoek binnen 4 (vier) weken beslissen na afweging van het betrokken belang van Baltico - BalticFerries en uw privacybelang.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Baltico - BalticFerries is uitsluitend verantwoordelijk voor informatie over en de reservering en/of boeking van de Dienst(en). Schade, ontstaan doordat Leverancier de Dienst annuleert, of anderszins niet of vertraagd nakomt om wat voor reden dan ook, berust uitsluitend bij Leverancier. U wordt dringend geadviseerd een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

9.2 Baltico - BalticFerries is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van u of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Diensten.

9.3 De aansprakelijkheid van Baltico - BalticFerries, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het door u aan Baltico - BalticFerries betaalde bedrag voor de betreffende Dienst(en).

9.4 De vorige leden 1 t/m 3 zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Baltico - BalticFerries.

10. Overmacht

10.1 Baltico - BalticFerries is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van Leverancier of overige derden, evenals iedere situatie waarop Baltico - BalticFerries feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

10.2 Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie als bedoeld in het vorige lid langer dan 3 (drie) maanden zal duren, heeft u het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder ter zake schadeplichtig te zijn.

11. Duur en beëindiging

11.1 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging van de bedrijfsactiviteiten of liquidatie van Leverancier, heeft Baltico - BalticFerries het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

11.2 Indien u uw ontbindings- en/of vernietigingsrecht wegens schending van informatieplichten kennelijk uitoefent met het doel te profiteren van een generieke prijsdaling van de Diensten in de periode waarbinnen het ontbindingsrecht kan worden uitgeoefend, heeft Baltico - BalticFerries het recht een gedeelte van de prijsdaling in te houden op het als gevolg van het uitgeoefende ontbindings- en/of vernietigingsrecht terug te betalen bedrag, behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.3 In geval van een beëindiging van de Overeenkomst zullen de verplichtingen inzake openstaande betalingen en aansprakelijkheid na het einde van de Overeenkomst doorlopen. Deze verplichtingen zullen blijven bestaan zolang Baltico - BalticFerries op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

12. Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 De bepalingen in de Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Baltico - BalticFerries ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.

12.2 Baltico - BalticFerries mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

12.3 Baltico - BalticFerries mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en zal u daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor u redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft u het recht de Overeenkomst binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling op te zeggen.

12.4 Mocht een, naar het oordeel van Baltico - BalticFerries, wezenlijke bepaling in de Voorwaarden of de Overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft Baltico - BalticFerries het recht de overige inhoud van de Overeenkomst te vernietigen, behoudens voor zover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12.5 Op de Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing met de rechtbank te Utrecht als bevoegde instantie.
 
Voor alle maatschappijen geldt: Bij speciale aanbiedingen zijn er andere voorwaarden van toepassing, deze kunt u nalezen op de desbetreffende internetpagina dan wel op uw factuur.

Wijzigings- en Annuleringsvoorwaarden:

12.6         Standaard-annuleringskosten
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
− bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
− bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór
   de vertrekdag: 35% van de reissom;
− bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór
   de vertrekdag: 40% van de reissom;
− bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór
   de vertrekdag: 50% van de reissom;
− bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de
   vertrekdag: 75% van de reissom;
− bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de
   reissom;
− bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.

13 Reisgarantie Pakketreizen

Baltico - BalticFerries is aangesloten bij de Stichting GGTO, het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators. Dit garantiefonds garandeert de teruggaven van vooraf betaald reisgeld voor pakketreizen in geval van financieel onvermogen van de aangesloten organisatie.

Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op lokatie. Bovendien garandeert de Stichting ook uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen.

Voor deze garantiestelling wordt een vast bedrag van 15,- euro per boeking in rekening gebracht. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.

GGTO

Stiching GGTO

 

Baltico - BalticFerries vof
Zeddamseweg 84
7041 CT 's-Heerenberg
reg. kvk Arnhem 051173719